මනුෂ්‍යත්වය සොයා යමි

Thursday, March 10, 2016

සැබෑ වෙන සිහිනසිහින දකින්න හැමෝටම පුළුවන්. දකින යහපත් සිහින අරමුණු කරගෙන එය ළඟා කරගැනීමට නිවැරදිව ඉලක්කගතව කටයුතු කළොතින් සිහින සැබෑ කරගන්න ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුවන්.0 අදහස් Comments::

Post a Comment

නෙතු පියන් යට ඉදන්.. හදවතට ඉඩ දෙන්න...
මම මේ කතාව ගැන මුකුත්ම අදහසක් කියන්නෙ නෑ. ඔයාම කල්පනා කරල බලන්න...
-