මනුෂ්‍යත්වය සොයා යමි

Monday, October 20, 2014

අප්පච්චී

Saturday, October 18, 2014

මරණයට බිය

හෝදරයෙක්ව මරා දාන එක අසරණව බලන් ඉන්න සිදුවීම කොයි තරම් වේදනාකාරී වෙන්න පුළුවන්ද. හෙට දිනයේදී තමන්වත් ඒ විදිහටම බෙල්ල කපලා මරා දාන බව දැනෙනකොට...

සියල්ලෝ දඬුවමට බිය වෙත්. සියල්ලෝම මරණයට බිය වෙත්. තමා උපමා කොට සිතා තවකෙක් නොතැළිය යුතුයි, නො තැළවිය යුතුයි, නොමැරිය යුතුයි, නොමැරවිය යුතුයි.


Thursday, October 16, 2014

God Sent Me For You - 4 Year Old Gives all his Piggy Bank money to Needy People

Tuesday, October 14, 2014

Never say anything.But, Think a minute