මනුෂ්‍යත්වය සොයා යමි

Tuesday, July 8, 2014

මෙවන් මනුෂ්‍යත්වයක්


සදාතනික මතකය

True love is never endSunday, July 6, 2014

Teacher