මනුෂ්‍යත්වය සොයා යමි

Saturday, April 23, 2016

රැකියාව

Friday, April 8, 2016


Thursday, March 10, 2016

අසරණ වූ ආදරය


සැබෑ වෙන සිහිනසිහින දකින්න හැමෝටම පුළුවන්. දකින යහපත් සිහින අරමුණු කරගෙන එය ළඟා කරගැනීමට නිවැරදිව ඉලක්කගතව කටයුතු කළොතින් සිහින සැබෑ කරගන්න ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුවන්.